Şcoala 20; Gradinita PP8
         Prezentare
         Misiunea şcolii
         Corpul profesoral
         Priorităţi
EVALUARE NATIONALA - CLASA a VIII-a - iunie 2021
Istoric
         Cartier Ciarda Roşie
         Şcoala ieri şi azi

Obiective
         Obiective curriculare
         Obiective financiare
         Alte Obiective

Info
         Comisii, catedre
        
Galerie foto
         Excursie
         Activitati
         Scoala
         "20 PE VAL"
        

Şcoala Gimnazială nr. 20 Timisoara 
Resurse umane


 • Asigurarea încadrării şcolii cu personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic conform cu criteriile de recrutare, utilizare, disponibilizare în strânsă legătură cu misiunea şcolii;
 • Optimizarea nivelului de pregătire a personalului didactic auxiliar şi asigurarea consilierii pentru toate categoriile de personal;
 • Realizarea planului de şcolarizare;
 • Cuprinderea şi şcolarizarea copiilor de vârstă şcolară, asigurarea şanselor egale de studiu, îndeplinirea integrală a principiului educaţie de bază pentru toţi. Formarea competenţelor - cheie;
 • Asumarea responsabilă a obligaţiilor legale privitoare la formarea continuă a personalului didactic;
 • Crearea unui climat favorabil pentru elevii şcolii, pentru personalul unităţii;
 • Asigurarea cadrului instituţional pentru participarea personalului la procesul decizional;
 • Rezolvarea eficientă a conflictelor în unitate.

Dezvoltare şi relaţii comunitare


 • Asigurarea coerenţei relaţiilor comunitare, a colaborării cu sindicatul, organizaţiile neguvernamentale şi alte instituţii de interes local şi naţional;
 • Asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea activităţilor conform legislaţiei în vigoare;
 • Adecvarea ofertei educaţionale la specificul Comunităţii locale;
 • Prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile, a activităţilor antisociale;
 • Cultivarea unei atitudini responsabile a elevilor faţă de viaţă, implicarea în viaţa comunităţii;
 • Creşterea veniturilor extrabugetare prin atragerea unor parteneri interesaţi în derularea de proiecte şi programe de finanţare a învăţământului.

 


© 2008 - 2024 Şcoala Gimnazială nr. 20 Timişoara, structură a Liceului Tehnologic Electrotimiş, Timişoara                

"Ceea ce vrem să vedem este că aleargă copilul după cunoaştere şi nu cunoaşterea după copil"
George Bernard Shaw