Timisoara, str. Matei Millo nr. 2A, tel./fax:0256222444; e-mail:electrotimis@yahoo.com; www.colegiultehnicelectrotimis.ro

      Liceul Tehnic Electrotimiş a fost înfiinţat în 1973, prin care se transfera Liceul Industrial Târgu Mureş pentru Intreprinderea Electrotimiş, ca Şcoala Profesională şi Liceul Electrotimiş cu avizul ministerului. Prima promoţie a absolvit în anul 1978. De la înfiinţare, instituţia funcţionează ca liceu industrial şi şcoală profesională, având organizate şi cursuri pentru şcoala de maiştri până în 1997 şi şcoală postliceală în perioada 1992-1997. Începând cu 1990 devine Grup Şcolar Industrial, subordonat Ministerului Învăţământului, iar începând cu 1 septembrie 2014, îşi schimbă denumirea în Colegiul Tehnic Electrotimiş, conform Ordinului 3664 din 08.02.2014 formă în care funcţionează şi în prezent.
      Profilurile de pregătire ale elevilor aparţin sectorului economic industrial, respectiv mecanic, electric, electronic şi electrotehnic, răspunzând cererii de forţă de muncă a întreprinderilor de pe platforma industrială din partea de sud a oraşului încă din anii 80, IAEM, Electrotimiş, Tehnometal.
      Din anul 1982, în cadrul profilului electrotehnic s-a înfiinţat o nouă secţie, de electronişti radio-TV, cu elevi recrutaţi şi şcolarizaţi pentru reţeaua cooperativelor meşteşugăreşti aparţinând U.C.E.C.O.M. În anii următori aria acestor specializări s-a actualizat prin noi calificari profesionale: analist în tehnica de calcul, mecanic mecanică fină şi optică, tehnician mecatronist, tehnician prelucrări mecanice, tehnician electronist, tehnician electrotehnist. Prin şcoala profesională elevii dobindeau calificările: sculer-matriţer, strungar, frezor, sudor, lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic, electronist aparate şi echipamente, electrician. Pentru ciclul gimnazial școala a avut în planul de invățământ clasa specială cu program sportiv într-o ramură sportivă mai puţin practicată în ţara noastră, respectiv badmintonul.
      În anul şcolar 2005-2006, a fost introdusă la cererea Camerei de Comerţ, Industrie şi AgriculturăTimiş, secţiunea 12, calificarea de lucrător poligraf, la şcoala de arte şi meserii. Incepând cu 2006 în planul de școlarizare a fost introdusă o clasa cu pregătire în domeniul Tehnici poligrafice, calificarea profesională Tehnician operator procesare text-imagine.
      Actualmente, absolvenţii sunt pregătiţi şi calificaţi în domeniile Tehnici Poligrafice, Mecanică, Electric și Electronică și automatizări dobândind următoarele calificări profesionale: tehnician operator procesare text/imagine, tehnician mecatronist, tehnician in instalații electrice, tehnician electrotehnist, tehnician in automatizări, strungar, lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic, electronist aparate și echipamente, confecționer produse electrotehnice.